روش تغییر سایز و مقیاس آبجکت در رویت Revit (روش دوم)

1

scale-object-b (1)

2

scale-object-b (2)

3

scale-object-b (3)

4

scale-object-b (4)

5

scale-object-b (5)