روش تغییر سایز و مقیاس آبجکت در رویت Revit (روش اول)

1

scale-object-a (1)

2

scale-object-a (2)

3

scale-object-a (3)

4

scale-object-a (4)