نمونه کار دانشجویان صحنه داخلی

نمونه کار دانشجویان صحنه داخلی

نمونه کار دانشجویان دوره آموزشی رویت معماری در آموزشگاه مهرگان با تدریس محمد سقایی زاده در پروژه های دکوراسیون و طراحی داخلی

student00

نمونه کار دکوراسیون داخلی آقای فرجی

student02

نمونه کار دکوراسیون داخلی آقای فرجی

 

student04

نمونه کار دکوراسیون داخلی آقای فرجی

student07

نمونه کار دکوراسیون داخلی آقای فرجی

student08

نمونه کار دکوراسیون داخلی آقای فرجی

student01

نمونه کار دکوراسیون داخلی خانم نیلی

student03

نمونه کار دکوراسیون داخلی خانم نیلی

student07 - Copy