سالن همایش های بین المللی اصفهان

سالن همایش های بین المللی اصفهان

پروژه سالن همایش های بین المللی اصفهان مدلسازی و طراحی نمای GFRC توسط محمد سقایی زاده که طراحی اصلی توسط شرکت اتکینز ATKINS انجام شده بود .

meeting01

meeting07meeting02

meeting05

meeting04jpg

meeting03jpg

 

meeting06jpg